Công ty cổ phần Galaxy Việt Nam thực hiện cam kết môi trường nửa vời

Công  ty cổ  phần Galaxy Việt Nam (Mê Linh- Hà Nội) sản xuất sơn nước, bột bả tường, xử dụng nguyên liệu xi măng trắng, bột đá và nhiều loại hóa chất. Trong quá trình sản xuất, Công ty có triển khai các cam kết về bảo vệ môi trường, nhưng đều thực hiện không triệt để, nên vẫn gây  ô nhiễm trên địa bàn.
Công ty có xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nhưng không đúng theo như hệ thống xử lý nước thải trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, dẫn đến kết quả phân tích mẫu nước tại thời điểm kiểm tra có hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải COD vượt tiêu chuẩn 2 lần, Coliforms vượt 96 lần. Hệ thống xử lý khí thải của Công ty cũng không xử lý triệt để và không đúng như hệ thống xử lý khí thải đã cam kết, nên kết quả phân tích mẫu khí thải cho thấy hàm lượng bezen trong không khí khu vực xung quanh xưởng sản xuất cao hơn tiêu chuẩn cho phép 1,58 lần. Đối với chất thải nguy hại, Công ty cũng có Sổ Đăng ký chủ nguồn thải nguy hai, có hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải với Công ty TNHH Hùng  Hưng Môi trường Xanh (Công ty này không có chức năng vận chuyển bóng đèn huỳnh quang), nhưng Công ty đã không quản lý chất thải nguy hại đúng qui định, để thùng sơn, bột bả tường, cặn sơn ngoài trời, không phân loại, không có biển báo. Công ty còn không giám sát môi trường theo đúng tần suất, thông số; không thực hiện báo cáo định kỳ gửi cơ quan môi trường; không quản lý, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại theo đúng qui định. Những hành vi này vi phạm Điều 9 Khoản 2 và Điều 15 Khoản 3 Nghị định 81 về xử phạt hành chính, nên đã bị phạt với tổng số tiền 20.500.000 đồng.

Đoàn Kiểm tra cũng đề nghị cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 10 lần trở lên của Công ty, vi phạm Điều 10, Khoản 10 Nghị định 81. Đồng thời yêu cầu Công ty phối hợp với Nhà máy Nước Quang Minh trám lấp giếng khoan Công ty tự khai thác không có giấy phép; tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải theo đúng báo cáo tác động môi trường. Đoàn Kiểm tra yêu cầu Công ty thực hiện nghiêm túc những cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với việc xây dựng  và hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt tiêu chuẩn môi trường; quản lý chất thải nguy hại; kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường; báo cáo định kỳ tình hình bảo vệ môi trường, kết quả quan trắc chất lượng nước khai thác, chất lượng nước xả...

(TN&MT)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét