Thủ tục lập cam kết bảo vệ môi trường

Hướng dẫn doanh nghiệp các nội dung liên quan đến thủ tục lập và xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 8-12-2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án đầu tư mới.

1. Đối tượng lập cam kết bảo vệ môi trường:
Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng. Thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường. Đối tượng thực hiện là chủ dự án quy định tại Điều 24 của Luật Bảo vệ môi trường.
2. Thời điểm lập cam kết bảo vệ môi trường:
Chủ dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc có các hạng mục xây dựng công trình có trách nhiệm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi xin cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp dự án không có hạng mục xây dựng công trình, chủ dự án có trách nhiệm đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường để được xác nhận trước khi khởi công dự án (điểm 1, khoản 7, Điều 1 Nghị định 21/2008/NĐ-CP).

3. Hồ sơ đăng ký:
Căn cứ điểm 2.4, khoản 2, mục IV của Thông tư 05/TT-BTNMT, số lượng và mẫu hồ sơ đề nghị xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường được quy định như sau:
a) 1 (một) văn bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục 25 của Thông tư 05/TT-BTNMT.
b) 5 (năm) bản cam kết bảo vệ môi trường của dự án được đóng thành quyển theo mẫu trang bìa và phụ bìa quy định tại Phụ lục 26 có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa từng bản. Cấu trúc và yêu cầu về nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường theo quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư 05/TT-BTNMT.
c) 1 (một) bản báo cáo đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của dự án có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa.

4. Cơ quan xác nhận đăng ký:
Đối với các dự án đầu tư trong KCX-KCN trên địa bàn TPHCM, hồ sơ đề nghị xác nhận bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ của HEPZA.

5. Thời hạn xác nhận đăng ký:
Thời hạn xác nhận cam kết bảo vệ môi trườngđăng ký bản tối đa là 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Điều 26 của Luật Bảo vệ môi trường).

(thu tuc lap cam ket bao ve moi truong - hochiminhcity.gov.vn)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét