John James Audubon


John James Audubon (April 26, 1785 – January 27, 1851) was a French-American ornithologist, naturalist, hunter, and painter. He painted, catalogued, and described the birds of North America in a manner far superior to what had gone before. Born in the French colony of Saint Domingue (now Haiti) and raised in France as a youth, in his embrace of America and his outsize personality and achievements, he represented the new American people of the United States.
John James Audubon (26/4/1785 - 27/01/1851) là một nhà nghiên cứu chim người Mỹ gốc Pháp, tự nhiên, thợ săn, và họa sĩ. Ông đã vẽ, liệt kê, và mô tả các loài chim của Bắc Mỹ một cách cao hơn nhiều so với những gì đã đi trước. Sinh ra tại các thuộc địa của Pháp Saint Domingue (nay là Haiti) và lớn lên ở Pháp là thanh niên, trong ôm lấy mình của Mỹ và nhân cách của mình và những thành tựu outsize, ông đại diện cho người dân Mỹ mới của Hoa Kỳ.

(Nguồn Wikipedia)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét