Báo cáo về quá trình hài hòa hóa thủ tục đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Nhóm Công tác kỹ thuật ĐTM

Chính phủ Việt Nam và các đối tác phát triển đã thống nhất chuyển đối Nhóm Đối tác về Hiệu quả Viện trợ (PGAE) thành Diễn đàn về Hiệu quả Viện trợ (AEF) nhằm đẩy mạnh vai trò đóng góp của ODA đối với hiệu quả phát triển. AEF là một trong những diễn đàn góp mặt tại Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ (CG) ở Việt Nam.
Ban Thư ký của AEF được đặt dưới sự chủ trì của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và có trụ sở tại BKHĐT. AEF thành lập các nhóm chuyên đề về các vấn đề chuyên biệt mà một trong số đó là Nhóm Công tác kỹ thuật ĐTM (tạm gọi tắt là Nhóm ĐTM). Bộ Tài nguyên và Môi trường tham gia đồng chủ trì nhóm này. Tháng 4 năm 2010, Ban Chấp hành của AEF đã đề nghị Ngân hàng Thế giới làm đồng chủ trì đại diện cho các nhà tài trợ. Với sự đồng ý của Bộ TNMT, Nhóm ĐTM thay thế cho nhóm kỹ thuật về ĐTM đã tồn tại trong những năm trước với tên gọi tiếng Anh là PGAE (do BTNMT và Ngân hàng Phát triển châu Á đồng chủ trì) cũng như nhóm công tác không chính thức về đánh giá môi trường chiến lược (SEA) do BTNMT và SEMLA đồng chủ trì (SEMLA là một dự án hợp tác với Thụy Điển hiện nay đã hoàn thành).
Nhóm ĐTM hoan nghênh tất cả các đối tác của chính phủ và nhà đầu tư ODA liên quan đến ĐTM và đánh giá môi trường chiến lược tham gia nhóm này; để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chị Lê Thanh Hương Giang (gle@worldbank.org).
Một số ấn phẩm hữu ích về sự hài hòa hóa thủ tục ĐTM
Dưới sự bảo trợ của của Nhóm ĐTM và sự hướng dẫn của hai đồng chủ trì là BTNMT và Ngân hàng Phát triển châu Á, trong những năm vừa qua một số ấn phẩm quan trọng đã được phát hành. Các ấn phẩm này đã nhận được sự trợ giúp tích cực của Chương trình Xây dựng năng lực toàn diện về Quản lý ODA (CCBP) và sự trợ giúp to lớn từ nguồn vốn ủy thác của Nhật Bản (PHRD) thông qua Ngân hàng Thế giới (mã số TF053774). Các ấn phẩm này bao gồm các báo cáo về hài hòa hóa thủ tục ĐTM năm 2006, 2007, 2008 và 2009 và có thể được truy cập ở mục các Chương trình CCBP, sau đó chọn “Các báo cáo liên quan”:
  1. Báo cáo về hài hòa hóa thủ tục ĐTM năm 2006: Củng cố và sắp xếp hệ thống đảm báo an toàn môi trường ở Việt Nam:Mục tiêu của Tuyên bố Hà Nội liên quan đến hài hóa hóa các yêu cầu ĐTM (do dự án SEMLA và Ngân hàng Thế giới đồng tài trợ).
  2. Báo cáo về hài hòa hóa thủ tục ĐTM năm 2007: Hỗ trợ hài hòa hóa thủ tục ĐTM theo Tuyên bố Hà Nội về Hiệu quả viện trợ (tháng 1 năm 2008). Báo cáo do Clausen và những người khác thực hiện.
  3. Báo cáo về hài hòa hóa thủ tục ĐTM năm 2008: Nghiên cứu về hài hòa hóa thủ tục ĐTM dành cho Tuyên bố Hà Nội về Hiệu quả viện trợ (tháng 1 năm 2009). Báo cáo do Công ty Tư vấn môi trường JDM và những người khác thực hiện.
  4. Báo cáo về hài hòa hóa thủ tục ĐTM năm 2009: Hỗ trợ hài hòa hóa thủ tục ĐTM theo Tuyên bố Hà Nội về Hiệu quả Viện trợ (tháng 12 năm 2009). Báo cáo bao gồm phiên bản hiện hành của bản “Hướng dẫn chung về việc thực hiện ĐTM”. Báo cáo do các ông/bà Sỹ, Hương và Sàng thực hiện. Báo cáo này cũng có bản bằng tiếng Việt. Cũng trong khuôn khổ nghiên cứu được CCBP hỗ trợ này còn bao gồm việc soạn thảo chuẩn bị cho bộ chương trình tiện ích về ĐTM trực tuyến (chỉ có tiếng Việt).
  5. Từ đường dẫn “Hướng dẫn lập Kế hoạch Quản lý Môi trường”, bạn có thể truy cập báo cáo có tựa đề là Hài hòa ĐTM theo Tuyên bố Hà Nội về Hiệu quả Viện trợ (tháng 12 năm 2009, do Công ty Tư vấn môi trường IDM thực hiện) trong đó có các hướng dẫn để trưng cầu ý kiến và các EMP.
 Bản tóm tắt này do Douglas J. Graham viết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét