Trình tự lập thủ tục đầu tư xây dựng nhà xưởng tại Khu Công Nghiệp

1. Hướng dẫn lập hồ sơ quy hoạch theo quy hoạch tổng thể được duyệt
- Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn có chức năng theo quy định
- Bộ phận thụ lý: Phòng Kỹ thuật Ban quản lý Khu Công Nghiệp
2. Lập hồ sơ PCCC trình duyệt tại Sở Cảnh sát thành phố (05 bộ)
- Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn có chức năng theo quy định
- Cơ quan thụ lý: Sở Cảnh sát PCCC thành phố
3. Thỏa thuận hồ sơ quy hoạch
+ Đơn đề nghị thỏa thuận quy hoạch của nhà đầu tư
+ Hồ sơ thiết kế bản vẽ quy hoạch do đơn vị thiết kế có chức năng lập (04 bộ chính)
+ Hồ sơ PCCC (gồm văn bản và bản vẽ được Sở Cảnh sát thành phố phê duyệt (01 bản chính)
- Đơn vị thực hiện: Nhà đầu tư, Đơn vị tư vấn có chức năng theo quy định
- Cơ quan thụ lý: Ban quản lý Khu Công Nghiệp
4. Lập hồ sơ cam kết bảo vệ môi trường
+ 01 bản đề nghị xác nhận của nhà đầu tư (bản chính)
+ 04 bản cam kết bảo vệ môi trường
+ 01 bản dự án đầu tư
- Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn có chức năng theo quy định
- Cơ quan thụ lý: Phòng Tài nguyên và Môi Trường Khu Công Nghiệp
5. Lập hồ sơ thiết kế cơ sở (10 bản chính)
+ Khảo sát địa chất
+ Thuyết minh thiết kế cơ sở
+ Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở
Đơn vị thực hiện: Đơn vị tư vấn có chức năng theo quy định
Ghi chú: Nhà đầu tư phải có Biên bản nghiệm thu cho từng bước thực hiện. Biên bản nghiệm thu theo mẫu quy định của Bộ Xây dựng ban hành.
6. Nhà đầu tư trình duyệt hồ sơ TKCS
- Đơn vị thực hiện: Nhà đầu tư
- Cơ quan thụ lý: Sở Công nghiệp thành phố
Ghi chú:
+ Thành phần hồ sơ trình duyệt TKCS theo hướng dẫn của Sở Công nghiệp.
+ Khi hồ sơ TKCS đã được thẩm định, nhà đầu tư gửi 01 bộ cho Ban quản lý Khu Công Nghiệp để theo dõi việc thực hiện đầu tư theo quy định

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét