Quản lý ô nhiễm và chất thải nguy hại

Công việc quản lý môi trường của Ngân hàng Thế giới bao gồm việc phân tích trong phạm vi rộng và đầu tư có giới hạn về trợ giúp kỹ thuật và quản lý ô nhiễm thông qua viện trợ không hoàn lại và các khoản cho vay.
Công Tác Phân Tích 
Ô nhiễm công nghiệp: Ô nhiễm không khí và nguồn nước từ nguồn công nghiệp và chất thải nguy hiểm gây ra rủi ro về sức khỏe con người cũng như những tác động tiêu cực tới hệ sinh thái, bao gồm cả môi trường thành thị và nông thôn.
Mục tiêu của các hoạt động phân tích của Ngân hàng Thế giới về lĩnh vực này là tìm hiểu rõ hơn những vấn đề này và giúp phát triển các công cụ hữu hiệu cho việc ngăn ngừa và quản lý ô nhiễm.
 • Quan hệ đối tác về môi trường giữa Ngân hàng Thế giới và Hàn Quốc: Trong quan hệ đối tác này, bản báo cáo đầu tiên này về quản lý nước thải công nghiệp tại lưu vực sông Nhuệ - Đáy và sông Đồng Nai vừa được hoàn thành gần đây trong năm 2009. Mục tiêu của hoạt động nghiên cứu này là để cung cấp:
i) kiểm kê các cơ sở công nghiệp hiện tại nằm trong lưu vực hai hệ thống sông trên (Nhuệ-Đáy và Đồng Nai) và
ii) cung cấp bản đánh giá chi tiết về hiện trạng và các cách tiếp cận tiềm tàng đề cải thiện việc quản lý nước thải tại các cơ sở công nghiệp, các ngành công nghiệp gây ô nhiễm lớn và các làng nghề tại các tỉnh ô nhiễm nặng nề nhất của lưu vực sông Nhuệ Đáy tại Việt Nam. Báo cáo cuối cùng sẽ đươc đưa lên trang Web này khi hoàn thành.
 • Báo cáo về tác động ô nhiễm của khu vực sản xuất: Một báo cáo với tiêu đề “Đánh giá và phân tích tác động ô nhiễm từ khu vực sản xuất của Việt Nam” được phát hàng tháng 6 năm 2008. 
Bản báo cáo nêu bật những thách thức chủ yếu về quản lý môi trường trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa đang diễn ra nhanh chóng.
Bản báo cáo cung cấp phân tích toàn diện về chính sách môi trường, khung quy định và hiệu quả của việc thực hiện các giải pháp này để giải quyết các thách thức này. Bản báo cáo cũng đưa ra các biện pháp để cải thiện kết quả trên thực địa.
Bản báo kiến nghị rằng trong tương lai, chính phủ nên ưu tiên can thiệp quản lý ô nhiễm đối với khu vực công nghiệp, làm rõ vai trò của các các viện và trách nhiệm của các cơ quan chính phủ liên quan đến quy định về ô nhiễm, tăng cường giám sát và thực thi các biện pháp giảm ô nhiễm công nghiệp và hợp lý hóa các khoản chi cho quản lý và kiểm soát ô nhiễm.
 • Quản lý ô nhiễm phát triền công nghiệp: Viện Kinh tế và Thương mại Hàn Quốc và Trung tâm Phát triển Môi trường và Cộng đồng của Việt Nam bắt đầu triển khai một nghiên cứu từ năm 2006. Mục tiêu của nghiên cứu này là:
 1. Đánh giá hiện trạng ô nhiễm công nghiệp tại Việt Nam
 2. Dự báo phát triển công nghiệp và tình hình ô nhiễm đi kèm tới năm 2015
 3. Đưa ra một số nguyên tắc và chiến lược quản lý ô nhiễm hiệu quả dựa trên những kinh nghiệm tốt nhất của Hàn Quốc và Trung Quốc. Báo cáo này đang được hoàn thành.
 • Mối quan hệ giữa nghèo và môi trường (PEN): Giai đoạn 1 của nghiên cứu này được triển khai từ năm 2001 nhằm tìm hiểu mức độ và tầm quan trọng của quan hệ giữa nghèo và môi trường ở tiểu vùng sông Mê Kông và để mở rộng đối thoại giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam, Lào và Cămpuchia.
  • Bản thảo đầu tiên về mối quan hệ giữa nghèo và môi trường được đăng năm 2006 kiểm tra bảy chỉ tiêu chính về môi trường cho mối tương quan chủ yếu ở cấp độ tỉnh giữa nghèo và môi trường (vấn đề chặt phá rừng, vùng đất yếu, ô nhiễm không khí trong nhà và một số trường hợp tiêu chày)
  • Nghiên cứu PEN thứ hai sau đó đề cập một số vấn đề chưa được giải quyết trong bản thào nghiên cứu đầu tiên. Cụ thể, nghiên cứu này có ba mục tiêu chính sau:
   • Nhận biết thêm và chi tiết thêm PEN ở ba nước này
   • Kiến nghị chính sách can thiệp đối với các mối quan hệ giữa nghèo và ô nhiễm đã được xác định
   • Đảm bảo mối liên hệ với các dự án PEN đang được triển khai trong khu vực tiểu vùng Mê Kông. Báo cáo PEN lần hai đang được hoàn thiện.
Trợ Giúp Kỹ Thuật
Kiểm soát ô nhiễm nước tại Việt Nam: Cải thiện khả năng của các cơ quan chức năng về quản lý và kiềm soát ô nhiễm nước đã được đề cập trong khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 300,000 đôla Mỹ của Cơ quan Phát triển (IDF) do Cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện.
Các dự Án 
Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến chất lượng không khí là rất rõ ràng ở các thành phố lớn. Những nguyên nhân chính là sự đô thị hóa nhanh chóng, việc sử dụng rộng rãi than cho phát điện và việc gia tăng số lượng xe gắn máy.
Ngân hàng Thế giới đề cập đến vấn đề chất lượng không khí thông qua dự án phát triển giao thông đô thị Hà Nội. Dự án này nhằm:
 • i) Nâng cấp năm trạm quan trắc chất lượng không khí đang bị xuống cấp ở Hà Nội và dựng thêm ba trạm nữa
 • ii) Triển khai hai nghiên cứu về thống kê nguồn ô nhiễm không khí di động (ô tô, xe gắn máy) và tác động đối với sức khỏe con người của ô nhiễm không khí. Dự án cũng hy vọng nâng cao khả năng về quản lý chất lượng không khí trong Phòng Tài nguyên Môi trường Hà Nội.
Ô nhiễm nguồn nước mặt và nguồn nước ngầm từ hệ thống nước thải nội đô cũng đang được khắc phục thông qua một số lớn các khoản đầu tư quan trọng của Ngân hàng Thế giới về khu vực đô thị.
Các dự án này đưa thông tin trên trang Web của Ngân hàng Thế giới về khu vực đô thi ở Việt Nam.

(The World Bank)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét